f   L   y

พระราชดำรัส

 • ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
  “การที่สมาชิกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้มาพบกันในวันนี้ก็นับว่าเป็นมงคลที่สุด แล้วก็ต้องขอบใจผู้ที่ตั้งใจดีช่วยกันอุ้มชูมูลนิธิให้แข็งแรงทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างดี และโดยเฉพาะในระยะเวลานี้ที่สถานการณ์ไม่ค่อยปกติ ในทางที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน”
  พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ส่วนกลางคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพร้อมด้วย ผู้มีจิตศรัทธา นักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ และสื่อมวลชน วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑
 • ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
  “ข้าพเจ้ายินดีที่ได้พบกับท่านทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นี้ มีอายุครึ่งหนึ่งของผู้ก่อตั้ง หมายความว่า ๓๖ ปี คนที่อายุ ๓๖ ปีนั้น ก็นับว่าเป็นผู้ใหญ่และทำงานได้ดี ”
  พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ส่วนกลางคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพร้อมด้วย ผู้มีจิตศรัทธา นักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ และสื่อมวลชน วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๒
 • ปี พ.ศ. ๒๕๓๖
  “ก่อนอื่นขอขอบใจผู้ที่ได้บริจำคทรัพย์ เพื่อที่จะสนับสนุนกิจการของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งได้อาศัยการบริจำคของทุกท่านเพื่อที่ดำเนินกิจการสำหรับบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ประสบภัยธรรมชาตินอกจากนี้ก็ต้องขอโอกาสขอบใจเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ได้ทำงานด้วยความเข้มแข็ง”
  พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ส่วนกลางคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ผู้มีจิตศรัทธานักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ และสื่อมวลชน วันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๖
 • ปี พ.ศ. ๒๕๒๖
  “การที่ท่านทั้งหลายมาชุมนุมกันในวันนี้ ก็นับว่า เป็นวาระที่น่าปลื้มใจ ที่แสดงให้เห็นว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้มีอายุ ๒๐ ปี และที่สำคัญที่สุด ๒๐ ปีนี้ ที่ผ่านมาได้เป็นเวลาที่มีความก้าวหน้ำของมูลนิธิ และมูลนิธิก็สามารถที่จะปฏิบัติงาน ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์อย่างมากมาย เป็นการทำงาน”
  พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ส่วนกลางคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ผู้มีจิตศรัทธานักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ และสื่อมวลชน วันจันทร์ที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๒๖
 • ปี พ.ศ. ๒๕๑๑
  “ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆ ก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่”
  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑

Multimedia / Viedo Present / สกู๊ป สารคดีต่างๆ

ดูทั้งหมด

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

ภารกิจหลัก

 • ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
 • ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์

  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
 • ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
 • กิจกรรมอื่น

  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
  • งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
 • Layer 1
 • Layer 77
 • Layer 78
 • Layer 79
 • Layer 80
 • Layer 81
 • Layer 82
 • Layer 83
 • Layer 84
 • Layer 85
 • Layer 86
 • Layer 87

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2281 1902 / 0 2282 9596
โทรสาร 0 2281 1423 / 0 2659 6349

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2281 1902 / 0 2282 9596 โทรสาร 0 2281 1423 / 0 2659 6349