f   L   y

บริจาค

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
เลขที่บัญชี 401-6363-199

ธนาคารทหารไทย
สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
เลขที่บัญชี 046-2-44777-2

ธนาคารกรุงไทย
สาขาสะพานขาว
เลขที่บัญชี 021-1-00609-2

แบบฟอร์มขอรับ
ใบเสร็จรับเงินพร้อม
แนบหลักฐานการโอน

กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากสำหรับออกใบเสร็จของท่าน พร้อมแจ้งชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ผ่านแบบฟอร์มขอรับใบเสร็จ หรือจดหมาย ภายใน 15 วัน

หมายเหตุ: การบริจาคเงินผ่าน QR CODE ท่านสามารถเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้สิทธ์ลดหย่อนภาษีให้กับกรมสรรพกร หรือไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก็ได้ ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับให้เปิดเผยข้อมูลการบริจาค ข้อมูลของท่านจะถูกส่งไปยังกรมสรรพากรทันที เพื่อใช้ในการลดหย่อยภาษี โดยทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จะไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับท่านเเล้ว เเต่ท่านสามารถขอใบรับรองการบริจาคได้

การส่งเช็คธนาคาร ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ
สั่งจ่ายในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ปณ.พลับพลาไชย 10100 หรือ ปณ.จิตรลดา 10303
พร้อมแจ้งชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มาทางจดหมาย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2281 1902 / 0 2282 9596 โทรสาร 0 2281 1423 / 0 2659 6349

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2281 1902 / 0 2282 9596
โทรสาร 0 2281 1423 / 0 2659 6349

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2281 1902 / 0 2282 9596 โทรสาร 0 2281 1423 / 0 2659 6349